Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

ठेगाना : कमलामाई

फोन नं : 047-520610

फ्याक्स : 047-520133

इमेल : cdosindhuli@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/Daosindhuli1/

Twitter : https://twitter.com/dao_sindhuli