Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई नगरपालिका-६, माढीबजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई नगरपालिका-६, माढीबजार

जिल्लास्थित कार्यालयहरुका भौतिक सम्पत्ति

जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुको भौतिक सम्पत्ति (घरजग्गा र सवारी साधन) को विवरण


 

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५ (ग) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाभित्र रहेको नेपाल सरकारको सम्पत्तिको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत गर्ने गराउने कार्यमा समन्वय गर्ने हुँदा त्यस्ता सम्पत्तिको विवरण यस प्रकार रहेको छ ।


 
कार्यालयको नाममा क्लिक गरी सम्बन्धित कार्यालयको सम्पत्ति विवरण हेर्न सकिन्छ । 

सि.नं
कार्यालयको नाम
कार्यालयको सम्पत्ति विवरण
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
१०
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
११
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
१२
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
१३
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
१४
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
१५
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
१६
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
१७
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
१८
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
१९
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
२०
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
२१
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
२२
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
२३
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
२४
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
२५
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
२६
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक
२७
२०७७।८।७ मा अद्यावधिक